அரச வருமானம் அதிகரிப்பு!!


2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் மொத்த அரச வருவாய் 1,317.1 பில்லியன் ரூபாவாக உயர்வடைந்துள்ளது.

மத்திய ஆண்டு நிதி நிலை அறிக்கை 2023ஐ பொது நிதிக்கான குழுவிடம் சமர்ப்பித்த பின்னர், நிதி அமைச்சின் அதிகாரிகள் இதை வெளிப்படுத்தினர்

Powered by Blogger.