2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு - செலவு திட்டம் 43 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றம்

 நிதி அமைச்சரும் ஜனாதிபதியுமான ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் கடந்த நவம்பர் 14 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு - செலவு திட்டம் 43 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது. Powered by Blogger.