அபிவிருத்தித்திட்டமென்று அழிவு திட்டங்களை கொண்டுவருகிறார்கள் - வியாளேந்திரன்
புல்லுமலை தண்ணீர்த் தொழிற்சாலை தொடர்பில் பல கருத்துக்களை மட்டக்களப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வியாளேந்திரன் வெளியிட்டிருந்தார்.


Powered by Blogger.