வவுனியாவில் நில அதிர்வு!!

வவுனியா மாவட்டத்தின் பல இடங்களில் ஏற்பட்ட அதிர்வு நிலநடுக்கமா என்பது பற்றி ஆராயப்படுகிறது. 


வவுனியா மற்றும் பதவிய பகுதிகளில் இந்த அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளது.

Powered by Blogger.