மாவட்டங்களுக்கு வெப்ப எச்சரிக்கையா?


வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தினால் சில மாவட்டங்களுக்கு வெப்ப எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Powered by Blogger.